Synonyme bzw. ein anderes Wort für "sanitizedQ":

Bedeutung 1:
Xerokopie
Kopie

Bedeutung 2:
Xerografie
Xerographie
Elektrofotografie