Synonyme bzw. ein anderes Wort für "sanitizedQ":

Bedeutung 1:
Acrodermatitis papulosa eruptiva infantilis
Gianotti-Crosti-Syndrom