Synonyme bzw. ein anderes Wort für "sanitizedQ":

Bedeutung 1:
Epidermolysis bullosa
Epidermolysis acuta toxica
Lyell-Syndrom