Synonyme bzw. ein anderes Wort für "sanitizedQ":

Bedeutung 1:
Xerose
Xerosis
Sebostase
atopisches Stigmata